SCROLL

Avís legal

Condicions generals d’ús del lloc web de Led Dream S.L.

Última modificació: 14/02/2012

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús del lloc web de Led Dream S.L., a què s’accedeix mitjançant l’adreça URL http://www.leddream.es/

L’existència de les presents condicions generals d’ús no exclou la presència d’altres disposicions o condicions d’accés a les diverses seccions que componen el lloc de Led Dream S.L.

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Els usuaris hauran de llegir les presents Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web.

L’ús del lloc web de LED DREAM implica el coneixement i plena acceptació de les advertències legals i condicions vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi a la mateixa i que a continuació s’especifiquen.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d’aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

2. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el lloc web www.leddream.es ha estat creat, és mantingut i és propietat de Led Dream SL, creada per la Llei 29/79, de 30 d’octubre (BOE de 31 d’octubre de 1979) i la direcció, a la qual podran dirigir-se els usuaris, és:

LED DREAM S.L., B-64866791, c / Albert Einstein 48; 08223; Terrassa, Barcelona (ESPANYA). Telèfon: 937364203; Fax: 937.364.192.

3. CONDICIONS D’ACCÉS i UTILITZACIÓ

Gratuïtat de l’accés: La utilització de el lloc oficial de LED DREAM posseeix caràcter gratuït. No obstant això, la contractació d’alguns dels serveis que ofereix aquest lloc web pot estar, actualment o en el futur, condicionada a el pagament d’un preu, en aquest cas s’indicarà convenientment.

Registre de l’usuari: Amb caràcter general, l’accés i utilització d’aquest lloc web no exigeix ​​la prèvia inscripció o registre dels usuaris. No obstant això, i amb caràcter excepcional, l’accés a determinats serveis està supeditat a l’registre de l’usuari o client en les bases de dades de LED DREAM. En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitades a LEDDREAM a conseqüència de la utilització de la pàgina web seran objecte de tractament per part de la mateixa, en les condicions i termes especificats en la clàusula 7 de les presents Condicions Generals d’Ús.

Restriccions d’accés i ús: La utilització de el lloc oficial de LED DREAM: haurà d’obeir a el contingut d’aquestes Condicions Generals, i a qualssevol disposicions legals aplicables. LEDDREAM es reserva el dret unilateral de denegar l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’us

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Propietat industrial: La denominació “LED DREAM”, així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest lloc web, són propietat exclusiva de la LED DREAM SL, qui els té degudament registrats. La seva titularitat li atorga, de conformitat amb l’Art. 34 de la Llei 17/2001, de 17 de desembre, de marques, així com amb altres legislacions nacionals que poguessin ser aplicables, el dret exclusiu d’utilitzar els esmentats signes distintius en el tràfic econòmic. Per tant, queda prohibida la seva utilització per part de tercers que no tinguin autorització.

L’eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s’efectua sense finalitat comercial i amb l’autorització dels seus legítims propietaris, sempre amb el degut respecte als seus drets d’exclusiva.

Noms de domini: En el mateix sentit que el referit en l’apartat precedent, el nom de domini “www.leddream.es” i tots aquells que serveixin per accedir de manera directa a aquest lloc oficial són de titularitat exclusiva de LED DREAM SL. la indeguda utilització dels mateixos en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos a la Llei.

Drets d’Autor

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, gravacions, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el mateix lloc en el seu conjunt com obra artística multimèdia estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

Queden exceptuats d’aquesta protecció aquells arxius o programes d’ordinador no titularitat de LED DREAM i d’accés gratuït (freeware) que l’usuari pot descarregar-se des de diverses pàgines d’aquest lloc per tal de possibilitar l’accés a les mateixes. Es tracta, en tot cas, d’aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

L’usuari queda expressament autoritzat per LED DREAM a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, de qualsevol altra forma, en el seu disc dur o un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d’exclusiva, sempre que això s’efectuï per a fins personals i privats de l’usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els esmentats drets i continguts. Aquesta facultat d’ús personal s’entén reconeguda sempre que es respectin intactes els advertiments als drets d’autor i de propietat industrial aquí realitzades i no suposa la concessió de llicència alguna a l’usuari. Qualsevol altra utilització requerirà l’autorització expressa i per escrit de LED DREAM. Reserva d’accions: L’usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. D’acord amb el que fins ara ressenyat, la utilització no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de LED DREAM S.L. i relacionats o continguts en aquest lloc web, així com qualsevol vulneració de la pacífica possessió i titularitat dels esmentats drets serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com internacional, preveuen. En aquest sentit, LED DREAM S.L. deixa feta expressa reserva de l’exercici de totes les accions, tant civils com penals, emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. ENLLAÇOS

Al lloc web de LED DREAM l’usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d’aquesta. La seva única finalitat és la de facilitar l’accés a altres fonts d’informació a Internet relacionades amb LED DREAM i la seva inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguin correspondre als seus autors.

Així mateix, l’establiment d’enllaços a la pàgina web de LED DREAM S.L. haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i / o industrial titularitat de LED DREAM S.L. ressenyats en aquestes condicions generals.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Errors: els documents publicats podrien contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals LED DREAM no es fa responsable, però es compromet a esmenar-los, amb la major brevetat possible, des del moment en què tingui coneixement dels mateixos.

Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, existents en aquest lloc web permeten a l’usuari deixar el lloc web de LED DREAM. Els llocs enllaçats no estan relacionats, excepte indicació en contra, amb LED DREAM, qui no es fa responsable dels continguts als quals s’accedeixi en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos. En qualsevol cas, LED DREAM es compromet a fer el possible per evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels drets Humans.
Així mateix, en cas que prengui coneixement de l’existència dels esmentats enllaços a llocs de contingut il·legal, LED DREAM es compromet a actuar amb diligència per suprimir de forma immediata.
Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per LED DREAM sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LED DREAM S.L. posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin facilitades a la mateixa com a conseqüència de la utilització de el present lloc web i en estricte compliment amb el que preceptua la legislació en matèria de protecció de dades .

Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització d’aquest lloc web. En aquest sentit, serà d’obligació dels usuaris el mantenir actualitzats les informacions i dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar serà responsabilitat dels usuaris.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal seran recopilades i arxivades en un fitxer de dades el responsable del qual és la Gerència de LED DREAM SL.

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets haurà d’efectuar mitjançant comunicació escrita dirigida LED DREAM S.L .. L’exercici d’aquests drets no afectés cap manera a l’accés a la pàgina web ni, si escau, a la condició d’abonat de l’usuari o client.

Les dades registrades podran ser utilitzades amb la finalitat d’efectuar estadístiques, la remissió d’informació científica, la gestió d’incidències o la realització d’estudis de mercat, a més de per a les que expressament s’hagin recaptat les dades.

Si és el cas, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicades a un tercer només per al compliment dels fins assenyalats anteriorment, ajustant-se al que estableixen els articles 11 i 21 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, recaptant, en tot cas, el consentiment dels interessats quan aquest sigui necessari.

A l’facilitar les dades de caràcter personal a LED DREAM S.L., els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per part de la LED DREAM S.L ..

LED DREAM S.L. es compromet a complir amb l’obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seva intenció de posar en pràctica les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural.

La vulneració del previst en les presents condicions d’ús pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal i, en general, del que regula la Llei orgànica 5/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica, donarà lloc a la presentació de la corresponent denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com a la incoació dels procediments pertinents si els responsables de la infracció pertanyessin a la LED DREAM.

8. ACABAMENT

Si bé, en principi, la durada d’aquest lloc és indeterminada, LED DREAM es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d’alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris del mateix.

9. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús es regeixen per les lleis espanyoles.

Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de LED DREAM es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents de els ressenyats.